Genealogie in Limburg - Uw wegwijs in genealogisch Limburg https://genealogie-limburg.net/index.php/ nl Regels van standaard vererving onroerend goed volgens Recueil der Recessen Maastricht 1665 https://genealogie-limburg.net/index.php/node/82535 <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--story.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--story.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Regels van standaard vererving onroerend goed volgens Recueil der Recessen Maastricht 1665</span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--story.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--story.html.twig * field--uid.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--uid.html.twig' --> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/user/username.html.twig' --> <span>Eugene Dubois</span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/user/username.html.twig' --> </span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--uid.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--created--story.html.twig x field--node--created.html.twig * field--node--story.html.twig * field--created.html.twig * field--created.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--created.html.twig' --> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">zo, 15/10/2023 - 14:49</span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--created.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x links--node.html.twig x links--node.html.twig * links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/content/links--node.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/content/links--node.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--story.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--story.html.twig * field--body.html.twig x field--text-with-summary.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' --> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Genealogen die iets verder kijken dan de standaard bronnen, komen al heel gauw in aanraking met documenten waarin iets meer kennis verwacht wordt van de in de betreffende tijd geldende regels en wetten. Aangezien Limburg in vroeger tijden nogal versnipperd was, is het soms heel moeilijk om te achterhalen welke regels in die tijd, in het betreffende rechtsgebied golden.</p> <p>Er zijn een aantal boeken verschenen waarin de regels die voor bepaalde streken in Limburg golden beschreven worden, o.a. door dr. A. Fl. Gehlen<sup>[1]</sup>, en door Peter D. Westerveld<sup>[2]</sup>. Het enige probleem bij deze studies is, dat ze nogal “academisch” zijn, en door de gemiddelde genealoog niet snel bestudeerd zullen worden. Echter voor genealogen is deze materie bijzonder interessant en belangrijk, aangezien hiermee vaak familierelaties bepaald en verklaard kunnen worden.   <br />Dit bracht mij op het idee om een poging te wagen een “versimpelde versie” op te zetten, waarbij ik soms expres voorbij zal gaan aan bepaalde specifieke problemen. Het gros van de akten zal hiermee echter goed begrepen kunnen worden.   <br />Vooral wil ik hierin de reguliere vererving van goederen behandelen, d.w.z. vererving zonder dat er een testament opgemaakt is. Dit is genoteerd in het “Receuil der recessen” zoals die opgeschreven zijn in 1665 voor de stad Maastricht. Het “Recueil” was een vastlegging van de op dat moment in Maastricht geldende regels, en was opgesteld in opdracht van beide stadsheren, zowel de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden als de Prinsbisschop van Luik. Via Delpher is een PDF hiervan te downloaden<sup>[3]</sup>.</p> <p><img src="https://genealogie-limburg.net/images/recessen.png" alt="Titelpagina recessen" width="39.77%" /></p><p>Wel even opletten, de Maastrichtse wetten golden natuurlijk niet voor het hele grondgebied van de huidige provicie Limburg, en er kunnen dus lokaal afwijkende regels gegolden hebben. Wel zullen de wetten vaak grotendeels overeenkomen.</p> <h3>Algemene verervingsregels</h3> <h5>Onroerende goederen</h5> <p>Deze staan beschreven in artikel 1 t/m 7 van Capittel XLIII in het Receuil der recessen. Een uitleg hiervan geeft Gehlen<sup>[1 blz. 190 t/m 192]</sup>.  <br />Indien één van de twee partners van een echtpaar sterft met nalating van kinderen, behield de langstlevende het vruchtgebruik van alle onroerende goederen. Dit betrof zowel gemeenschappelijk aangekochte goederen (acquesten), als de goederen afkomstig van hemzelf of de overleden partner. Wilde de achtergebleven partner echter een handeling verrichten op deze goederen, bijvoorbeeld verkopen, of gebruiken als onderpand voor een lening, dan moest hij daar de toestemming van zijn kinderen voor hebben. Die bezaten namelijk het “blote eigendom”. Dus vruchtgebruik en eigendom waren gescheiden.</p> <p>Na overlijden van de langstlevende verkregen de kinderen geboren uit het betreffende huwelijk het complete eigendom. Kinderen uit een eventueel nieuw huwelijk van de langstlevende kregen dit niet.  <br />Had de langstlevende al het “blote eigendom” op goederen afkomstig van ouders of schoonouders op het moment van overlijden van de eerste partner, dan verviel dit “blote eigendom” na overlijden van de langstlevende partner slechts aan kinderen uit dat betreffende huwelijk, dus niet aan kinderen uit een eventueel volgend huwelijk.  <br />Goederen aangekocht door de langstlevende partner na het overlijden van de eerste partner, vererfden aan de kinderen uit een eventueel tweede of volgend huwelijk.  <br />Kwam een “bloot eigenaar” te overlijden met achterlating van partner en kinderen, dan erfde de partner niets, maar ging het “blote eigendom” naar zijn kinderen uit dat huwelijk. Wanneer daarna de tochtenaar (ouder-vruchtgebruiker) van de reeds overledene partner stierf, dan ging het gehele eigendom naar de kinderen uit zijn huwelijk. </p> <h5>Roerende goederen</h5> <p>Bovenstaande verervingsregels golden niet voor roerende goederen. Deze gingen in zijn geheel over naar de langstlevende partner. Hierbij dient in de gaten gehouden te worden, dat goederen die nooit officieel “gegicht”, dus geregistreerd waren, golden als roerende goederen. </p> <p>Dus ook grond en huizen kunnen roerend zijn. Iets wat voor mezelf nog niet helemaal duidelijk is, hoe omgegaan werd met uitgeleend geld, waarop land of gebouwen als onderpand geregistreerd stonden. Dit werd meestal ook gegicht. Betekent het dat dit geld als onroerend goed vererfde?</p> <h5>Overlijden zonder nakomelingen</h5> <p>Wanneer iemand stierf die geen kinderen had, vererfden de goederen anders.  <br />Hier werd verschil gemaakt tussen stokgoederen, acquesten en patrimoniale goederen die geen stokgoederen waren.   <br />“Stokgoederen of stamgoederen waren familiegoederen die ten minste éénmaal in rechte nederdalende lijn vererfd waren.”<sup>[1]</sup>  <br />Stokgoederen gingen terug naar de kant waar ze vandaan gekomen waren. (Kant van de man of van de vrouw).  <br />Acquesten (aankopen tijdens het huwelijk) werden gelijkelijk verdeeld tussen verwanten van beide kanten. (½ en ½ ).</p> <h3>Een fictief voorbeeld uitgewerkt</h3> <p><img src="https://genealogie-limburg.net/images/Screenshot%20vererven.png" alt="fictieve stamboom" /></p><p>Bovenstaand een overzicht van de fictieve stamboom “Persoon-Bazen”. Opgelet ieder persoon in dit overzicht heeft een lettercode, waardoor gemakkelijk naar personen verwezen kan worden. Verder betreft dit uitsluitend vererving van onroerende goederen, en geen van de overledenen heeft een testament gemaakt.</p> <p><strong>- Overlijden B: Lies Bazen in 1670   </strong><br />Ze heeft nog 2 kinderen en echtgenoot  <br />Het vruchtgebruik van alle goederen van het echtpaar gaat naar echtgenoot (A, Jan Persoon), en het blote eigendom gaat naar kinderen (C: Karel Persoon en E: Dirck Persoon).</p> <p><strong>- Overlijden E: Dirck Persoon in 1675  </strong><br />Hij laat 3 kinderen en echtgenote na  <br />Het vruchtgebruik van de gezamenlijke goederen gaat naar de echtgenote (F: Catrijn Verlopen) , blote eigendom van die goederen gaat naar kinderen H, I en J (Jan, Catrijn en Herman Persoon). Verder krijgen die kinderen het blote eigendom van de goederen waarvan hun grootvader (A, Jan Persoon) nog vruchtgebruiker is.</p> <p><strong>- Nieuw huwelijk F: Catrijn Verlopen 1677  </strong><br />Zij treedt in een tweede huwelijk met G (Joseph Twee), uit dit huwelijk wordt in 1678 een kind geboren (K: Lies Twee)</p> <p><strong>- Overlijden A: Jan Persoon 1680  </strong><br />Jan Persoon sterft. Op dat moment gaat het volledige eigendom voor de helft naar zijn zoon (C: Karel Persoon) en voor de andere helft naar zijn kleinkinderen (H, I, en J, Jan, Catrijn en Herman Persoon).</p> <p><strong>- Overlijden F: Catrijn Verlopen 1690  </strong><br />Wanneer zij overlijdt gaat het vruchtgebruik dat ze had vanwege het overlijden van haar eerste echtgenoot, over naar de kinderen die ze had met haar eerste echtgenoot E (Dirck Persoon). (H, I en J, Jan, Catrijn en Herman Persoon). Dit zijn dus de goederen, zowel afkomstig van haar kant als afkomstig van de kant van haar eerste echtgenoot.  <br />Haar kind K (Lies Twee) krijgt het blote eigendom van de goederen verworven in haar huwelijk met G (Joseph Twee), en het blote eigendom van de goederen afkomstig van haar vader G (Joseph Twee). (Indien deze niet al kinderen had uit een eerder huwelijk).</p> <p><strong>-Overlijden D: Jenne Bovenbaas 1694  </strong><br />Wanneer Jenne overlijdt blijft alles in eigendom van haar echtgenoot C (Karel Persoon)</p> <p><strong>- Overlijden C: Karel Persoon  </strong><br />De stokgoederen oorspronkelijk afkomstig van A en B (Jan Persoon en Lies Bazen) gaan terug naar die kant van de familie en zullen verdeeld worden door H, I, en J, Jan, Catrijn en Herman Persoon)  <br />De stokgoederen afkomstig van D (Jenne Bovenbaas) gaan terug naar haar bloedverwanten. De rest, acquesten en patrimoniale niet zijnde stokgoederen, wordt gelijkelijk verdeeld verdeeld tussen de bloedverwanten van C en D (Karel Persoon en Jenne Bovenbaas).</p> <p>Ik hoop met dit stukje enige duidelijk verschaft te hebben over de “successiën ab intestato”. Ofwel vererving zonder testament.  <br /> </p> <p style="line-height:0.42cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0.68cm;text-indent:-0.68cm;">1. Gehlen, A. Fl. <em>Het notariaat in het tweeherig Maastricht, een rechtshistorische schets van de inrichting en practijk van het Maastrichtse notariaat vanaf zijn opkomst tot aan het einde van de tweeherigheid over de stad (1292-1794)</em>, Maaslandse Monografieën, van Gorcum, Assen,  1981. ISBN 90 232 1848 5.</p> <p style="line-height:0.42cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0.68cm;text-indent:-0.68cm;">2. Westerveld, Peter D. ¨<em>Het devolutierecht in het Overkwartier van Gelder, een studie aan de hand van het Gelderse Land- en Stadsrecht (1620) en enkele achttiende-eeuwse rechtsgeleerde adviezen</em>¨. In: Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg 1993, blz.67-156.</p> <p style="line-height:0.42cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0.68cm;text-indent:-0.68cm;">3. <em>Recueil der recessen, wegens beyde de genaedige heeren ende princen, alhier geëmaneert in den jaere 1665</em>, Lambert Bertus, Maestricht, 1719.  <br /> </p> </div> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--comment-node-story--story.html.twig * field--node--comment-node-story.html.twig * field--node--story.html.twig * field--comment-node-story.html.twig x field--comment.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--comment.html.twig' --> <section class="field field--name-comment-node-story field--type-comment field--label-hidden comment-wrapper"> </section> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--comment.html.twig' --> Sun, 15 Oct 2023 12:49:06 +0000 Eugene Dubois 82535 at https://genealogie-limburg.net https://genealogie-limburg.net/index.php/node/82535#comments Een nieuwe rubriek, genealogen https://genealogie-limburg.net/index.php/node/82101 <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--story.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--story.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Een nieuwe rubriek, genealogen</span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--story.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--story.html.twig * field--uid.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--uid.html.twig' --> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/user/username.html.twig' --> <span>Eugene Dubois</span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/user/username.html.twig' --> </span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--uid.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--created--story.html.twig x field--node--created.html.twig * field--node--story.html.twig * field--created.html.twig * field--created.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--created.html.twig' --> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">ma, 08/08/2022 - 22:36</span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--created.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x links--node.html.twig x links--node.html.twig * links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/content/links--node.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/content/links--node.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--story.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--story.html.twig * field--body.html.twig x field--text-with-summary.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' --> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Vanaf vandaag begin ik met een nieuwe rubriek op deze website: "<a href="\genealogen">Genealogen</a>". </p> <p>Als eerste in de serie Funs Patelski, een genealoog die de meesten van ons wel zullen kennen. Funs is zo vriendelijk geweest mij een overzicht te sturen van al hetgeen hij zoal op genealogisch gebied gedaan heeft.</p> <p>Op internet is heel makkelijk te achterhalen wat online staat, maar veel moeilijker is het om uit te zoeken welke publicaties in boek- of  tijdschriftvorm verschenen zijn. Dat hoop ik met deze nieuwe rubriek een beetje te kunnen vereenvoudigen.</p> <p>Heb je zelf ook gepubliceerd? Laat het me weten wat en wanneer, en je krijgt een vermelding in de rubriek genealogen. Laat je vooral niet intimideren door de indrukwekkende lijst die Funs ingestuurd heeft! Ik denk dat daar in Limburg vrijwel niemand aan kan tippen.</p> </div> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--comment-node-story--story.html.twig * field--node--comment-node-story.html.twig * field--node--story.html.twig * field--comment-node-story.html.twig x field--comment.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--comment.html.twig' --> <section class="field field--name-comment-node-story field--type-comment field--label-hidden comment-wrapper"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'comment__comment_node_story__story' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * comment--comment-node-story--story.html.twig * comment--comment-node-story.html.twig x comment.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/content/comment.html.twig' --> <article data-comment-user-id="25305" id="comment-10357" class="comment js-comment"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1673277048"></mark> <footer class="comment__meta"> <p class="comment__submitted">Ingediend door <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/user/username.html.twig' --> <span>Invoerster</span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/user/username.html.twig' --> op ma, 09/01/2023 - 16:10</p> <a href="/index.php/comment/10357#comment-10357" hreflang="nl">Permalink</a> </footer> <div class="content"> <h3><a href="/index.php/comment/10357#comment-10357" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Goede leraar</a></h3> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--comment--comment-body--comment-node-story.html.twig * field--comment--comment-body.html.twig * field--comment--comment-node-story.html.twig * field--comment-body.html.twig x field--text-long.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--text-long.html.twig' --> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Funs Patelski heeft mij veel geleerd in het archief in Maastricht tijdens zijn lessen. Een fijne leraar. </p></div> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--text-long.html.twig' --> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=10357&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="plSC1j71I4Oz026gpiiuDhEVxeLUYb33G8ZZLde7EVc"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/content/comment.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'pager' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/navigation/pager.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/navigation/pager.html.twig' --> </section> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--comment.html.twig' --> Mon, 08 Aug 2022 20:36:41 +0000 Eugene Dubois 82101 at https://genealogie-limburg.net https://genealogie-limburg.net/index.php/node/82101#comments Een bijzondere gebeurtenis https://genealogie-limburg.net/index.php/node/82088 <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--story.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--story.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Een bijzondere gebeurtenis</span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--story.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--story.html.twig * field--uid.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--uid.html.twig' --> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/user/username.html.twig' --> <span>Eugene Dubois</span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/user/username.html.twig' --> </span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--uid.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--created--story.html.twig x field--node--created.html.twig * field--node--story.html.twig * field--created.html.twig * field--created.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--created.html.twig' --> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">ma, 27/06/2022 - 20:16</span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--created.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x links--node.html.twig x links--node.html.twig * links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/content/links--node.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/content/links--node.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--story.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--story.html.twig * field--body.html.twig x field--text-with-summary.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' --> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Op 20 juli 1789 werd te St. Martens Voeren gedoopt, Arnoldus, de zoon van Jacobus Nijssen en Agnes Stoelmans, getuigen waren Fredericus Cremers en Anna Maria Jacobs namens Maria Pentecostes Aussems. De pastoor geeft aan dat Arnoldus geboren was in het gehucht Veurs. Tot zo ver, behalve dan de bijzondere tweede naam van de laatste getuige (die waarschijnlijk geboren is met pinksteren), niets bijzonders.</p> <p>Echter onder de doop staat in het Frans wel een heel bijzondere toevoeging:</p> <p>Het kind was geboren met 2 afzonderlijke lichamen, en slechts 1 hoofd. Met 4 benen en 4 armen, en beide lichamen waren mannelijk. Verder een beschrijving van hoe de 2 lichamen met elkaar vergroeid waren.<br /> Wat ik zeer opmerkelijk vind, is dat het kind blijkbaar levend geboren werd. Sterker nog, het zou nog 2 maanden leven, en stierf op 20 september van hetzelfde jaar.</p> <p><img alt="dood 1789" data-entity-type="file" data-entity-uuid="0c6a4856-70b3-460c-a8b8-acdda9a060e7" src="/sites/default/files/inline-images/siamesetwins.jpeg" /></p> <p>Dit lezende, bedacht ik me dat dit voor de moeder toch wel een heel moeilijke bevalling geweest moet zijn. Mijn vermoeden was dan ook dat de moeder vrij kort na de bevalling (er zal zeker geen keizersnede aan te pas gekomen zijn), moet zijn overleden. Echter het overlijden kon ik niet direct vinden.<br /> Verder kijkend kwam ik er tot mijn verbazing achter dat Agnes Stoelmans een goed jaar later alweer bevallen was van een zoon. Ook Arnoldus geheten, die op 3 oktober 1790 werd gedoopt te St Martens Voeren.</p> <p><img alt="doop 1790" data-entity-type="file" data-entity-uuid="81f7f508-b527-4e25-abb3-cb85fed4c5bc" src="/sites/default/files/inline-images/Arnoldus2.jpg" /></p> <p>Een extra vraag die bij me opkomt is, hoe zou de destijds zeer bijgelovige gemeenschap hiermee om gegaan zijn. Helaas heb ik daar (nog) niets over kunnen achterhalen.</p> </div> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--comment-node-story--story.html.twig * field--node--comment-node-story.html.twig * field--node--story.html.twig * field--comment-node-story.html.twig x field--comment.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--comment.html.twig' --> <section class="field field--name-comment-node-story field--type-comment field--label-hidden comment-wrapper"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'comment__comment_node_story__story' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * comment--comment-node-story--story.html.twig * comment--comment-node-story.html.twig x comment.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/content/comment.html.twig' --> <article data-comment-user-id="0" id="comment-10360" class="comment js-comment by-anonymous"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1675545817"></mark> <footer class="comment__meta"> <p class="comment__submitted">Ingediend door <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/user/username.html.twig' --> <span>Jos Nijssen</span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/user/username.html.twig' --> op za, 04/02/2023 - 21:59</p> <a href="/index.php/comment/10360#comment-10360" hreflang="nl">Permalink</a> </footer> <div class="content"> <h3><a href="/index.php/comment/10360#comment-10360" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Arnoldus Nijssen</a></h3> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--comment--comment-body--comment-node-story.html.twig * field--comment--comment-body.html.twig * field--comment--comment-node-story.html.twig * field--comment-body.html.twig x field--text-long.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--text-long.html.twig' --> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Wat een bizar verhaal!</p> <p>Ik ben zelf een directe nazaat van Jacobus Nijssen (6e generatie). De eerste Arnoldus werd geboren op 30 januari 1786 en overleed op 3 april 1786. Hij werd dus ook maar 2 maanden oud. Agnes Stoelman overleed pas op 27 juni 1818 in Vaals. Maria Pentecostes Aussems was de oma van Arnoldus en Moeder van Jacob geboren in Mheer in 1729. Ben benieuwd of er nog meer te vinden is over deze bijzondere geboorte!</p> </div> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--text-long.html.twig' --> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=10360&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="7M0tJzWZo16oCYPm0zxRlc9o5upMz1ZuHAHR1Rpy008"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/content/comment.html.twig' --> <div class="indented"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'comment__comment_node_story__story' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * comment--comment-node-story--story.html.twig * comment--comment-node-story.html.twig x comment.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/content/comment.html.twig' --> <article data-comment-user-id="1" id="comment-10361" class="comment js-comment by-node-author"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1675545920"></mark> <footer class="comment__meta"> <p class="comment__submitted">Ingediend door <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/user/username.html.twig' --> <span>Eugene Dubois</span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/user/username.html.twig' --> op za, 04/02/2023 - 22:25</p> <p class="parent visually-hidden">Als antwoord op <a href="/index.php/comment/10360#comment-10360" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Arnoldus Nijssen</a> door <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/user/username.html.twig' --> <span>Jos Nijssen</span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/user/username.html.twig' --> </p> <a href="/index.php/comment/10361#comment-10361" hreflang="nl">Permalink</a> </footer> <div class="content"> <h3><a href="/index.php/comment/10361#comment-10361" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Hallo Jos, Heel interessante…</a></h3> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--comment--comment-body--comment-node-story.html.twig * field--comment--comment-body.html.twig * field--comment--comment-node-story.html.twig * field--comment-body.html.twig x field--text-long.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--text-long.html.twig' --> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Hallo Jos,</p> <p>Heel interessante toevoeging! Ik heb je email adres uit je reactie verwijderd, aangezien dat waarschijnlijk alleen een helenboel spam voor je gaat opleveren.</p> <p> </p> <p>Eugene Dubois</p> </div> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--text-long.html.twig' --> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=10361&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="mvp839txhwOn1Le9w3xrXKn89xPMQCDPT9xNn3gq6E0"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/content/comment.html.twig' --> </div> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'pager' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/navigation/pager.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/navigation/pager.html.twig' --> </section> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--comment.html.twig' --> Mon, 27 Jun 2022 18:16:53 +0000 Eugene Dubois 82088 at https://genealogie-limburg.net https://genealogie-limburg.net/index.php/node/82088#comments Stand van zaken scanstraat (R)HCL https://genealogie-limburg.net/index.php/node/82087 <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--story.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--story.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Stand van zaken scanstraat (R)HCL </span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--story.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--story.html.twig * field--uid.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--uid.html.twig' --> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/user/username.html.twig' --> <span>Eugene Dubois</span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/user/username.html.twig' --> </span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--uid.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--created--story.html.twig x field--node--created.html.twig * field--node--story.html.twig * field--created.html.twig * field--created.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--created.html.twig' --> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">vr, 24/06/2022 - 14:04</span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--created.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x links--node.html.twig x links--node.html.twig * links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/content/links--node.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/content/links--node.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--story.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--story.html.twig * field--body.html.twig x field--text-with-summary.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' --> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Omdat het alweer een poos geleden is dat we nieuws gehoord hebben over de scanstraat die opgezet zou worden bij HCL, heb ik eens contact opgenomen. Ook wilde ik weten hoe het stond met "scanning on demand".</p> <p>Het antwoord dat ik van Ruud Straatman kreeg was veelbelovend!</p> <p><em>De beoogde scanstraat wordt op dit moment ingericht.<br /> De ruimte is reeds geschikt gemaakt en het personeel is geworven.<br /> Komende week wordt de apparatuur geplaatst.<br /> Aansluitend wordt het bulk-scan proces opgestart en wordt ervaring opgedaan met het hele scan-proces.<br /> Wanneer het bulk-scannen (van veelgevraagde archieven) goed loopt zal ook <strong>scanning on demand</strong> worden opgepakt.</em></p> <p><em>Ik verwacht dat dit begin 2023 voor het publiek beschikbaar komt.</em></p> </div> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--comment-node-story--story.html.twig * field--node--comment-node-story.html.twig * field--node--story.html.twig * field--comment-node-story.html.twig x field--comment.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--comment.html.twig' --> <section class="field field--name-comment-node-story field--type-comment field--label-hidden comment-wrapper"> </section> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--comment.html.twig' --> Fri, 24 Jun 2022 12:04:19 +0000 Eugene Dubois 82087 at https://genealogie-limburg.net https://genealogie-limburg.net/index.php/node/82087#comments Academie voor Genealogie https://genealogie-limburg.net/index.php/node/81786 <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--story.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--story.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Academie voor Genealogie</span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--story.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--story.html.twig * field--uid.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--uid.html.twig' --> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/user/username.html.twig' --> <span>Eugene Dubois</span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/user/username.html.twig' --> </span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--uid.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--created--story.html.twig x field--node--created.html.twig * field--node--story.html.twig * field--created.html.twig * field--created.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--created.html.twig' --> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">do, 09/09/2021 - 15:38</span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--created.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x links--node.html.twig x links--node.html.twig * links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/content/links--node.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/content/links--node.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--story.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--story.html.twig * field--body.html.twig x field--text-with-summary.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' --> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><img align="left" alt="Ahnentafel Herzog Ludwig" data-entity-type="file" data-entity-uuid="de4f70ed-5f4f-4a48-9e0a-689065d99736" src="/sites/default/files/inline-images/754px-900-158_Ahnentafel_Herzog_Ludwig.jpg" style="padding: 10px;" width="300" />Vanavond gaat weer de eerste talkshow in  de serie "Boeren Burgers en Buitenlui" van start  bij de <a href="https://academievoorgenealogie.nl/">Academie voor Genealogie</a>. <br /> Dit is een serie takshows, waaraan ieder gratis kan deelnemen, geleid door genealoog John Boeren. De onderwerpen zijn zeer divers, maar altijd heel interessant. </p> <p>Naast John zijn er elke keer een aantal vaste panelleden, en meestal een tweetal "specialisten", die over het betreffende onderwerp iets komen vertellen. Vorig jaar heb ik de meeste van die shows live gevolgd, altijd weer heel interessant.</p> <p>Van die shows staan me de onderwerpen "bewijs in genealogie" en "datering van foto's", nog goed bij. Heel interessante, diepgaande gesprekken. Wanneer je live meekijkt kun je ook via een tekst chatfunctie deelnemen, waarna je opmerkingen of vragen aan bod kunnen komen in het gesprek. Van harte aanbevolen! Om deel te nemen dien je je wel eerst even <a href="https://academievoorgenealogie.nl/talkshows/">aan te melden</a>.</p> <p> </p> <p>Verder heeft men bij de academie voor genealogie het idee opgevat om studiegroepen te starten. </p> <p><em>"studiegroepen van ca. vijf deelnemers. Iedere sessie bespreken de deelnemers een vastgelopen onderzoek van één van hen. Vooraf geeft de onderzoeker aan welke bronnen al geraadpleegd zijn en welke 'problemen' er waren.</em></p> <p><em>De andere deelnemers krijgen daarna bv een week de tijd om er naar te kijken. Vinden zij de oplossing, en zo ja in welke bronnen of op welke manier? Zo nee, wat zou er nog mogelijk zijn?</em></p> <p><em>Op die manier leren de deelnemers van elkaar. Een begeleider geeft tips en wijst op relevante theorie of literatuur.</em></p> <p><em>Informatie over data/tijden en kosten volgt later.</em></p> <p><em>Spreekt dit je aan? Of heb je een idee over hoe de opzet nét anders kan zijn? Laat het ons weten... <a href="mailto:admin@academievoorgenealogie.nl">admin@academievoorgenealogie.nl</a>"</em></p> <p>Ook dit laatste lijkt me zeer interessant. IK heb me in elk geval al eens aangemeld om aan een studiegroep deel te nemen. </p> </div> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--comment-node-story--story.html.twig * field--node--comment-node-story.html.twig * field--node--story.html.twig * field--comment-node-story.html.twig x field--comment.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--comment.html.twig' --> <section class="field field--name-comment-node-story field--type-comment field--label-hidden comment-wrapper"> </section> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--comment.html.twig' --> Thu, 09 Sep 2021 13:38:52 +0000 Eugene Dubois 81786 at https://genealogie-limburg.net https://genealogie-limburg.net/index.php/node/81786#comments DNA: Samenwerking Stichting Edmond Delhougne Roermond met de universiteit van Antwerpen https://genealogie-limburg.net/index.php/node/81755 <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--story.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--story.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">DNA: Samenwerking Stichting Edmond Delhougne Roermond met de universiteit van Antwerpen</span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--story.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--story.html.twig * field--uid.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--uid.html.twig' --> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/user/username.html.twig' --> <span>Eugene Dubois</span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/user/username.html.twig' --> </span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--uid.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--created--story.html.twig x field--node--created.html.twig * field--node--story.html.twig * field--created.html.twig * field--created.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--created.html.twig' --> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">wo, 01/09/2021 - 20:42</span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--created.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x links--node.html.twig x links--node.html.twig * links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/content/links--node.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/content/links--node.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--story.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--story.html.twig * field--body.html.twig x field--text-with-summary.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' --> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Deze overeenkomst betreft de samenwerking op het terrein van genetische genealogie.<br />  </p> <p>Alphons Rikken, secretaris van de Stichting Edmond DelHougne in Roermond stuurde ons het volgende bericht:</p> <p><em>Vanaf begin deze eeuw maakt de discipline genealogie een stevige transformatie door,<br /> dankzij onder meer de digitaliseringsgolf en het DNA-onderzoek.<br /> Met de samenwerkingsovereenkomst met de Universiteit Antwerpen - vakgroep<br /> erfgoedstudies - en in het bijzonder met genetisch genealoog prof. dr. Maarten Larmuseau<br /> (KU Leuven en Universiteit Antwerpen) beoogt onze stichting inhoud te geven aan deze<br /> transformatie voor een brede doelgroep.<br /> Via de samenwerking wordt beoogd om de traditionele genealogie uit te breiden met<br /> genetisch onderzoek.<br /> Naast professionals (in spe) en geïnteresseerden in familiale en andere vormen van<br /> sociale geschiedenis, stamboomonderzoek en familiekunde, geschiedenis van migratie,<br /> heemkunde, archeologie en genetica, richt een en ander zich tot wie zich wil verdiepen in<br /> het potentieel van DNA in hedendaags onderzoek en dat vanuit een erfgoedperspectief in<br /> de breedste zin van het woord.<br /> Vanaf september 2021 zullen daartoe aan de Universiteit Antwerpen cursussen worden<br /> gegeven op academisch masterniveau. Voor de doelgroep, doelstelling en het programma<br /> achter deze cursussen verwijzen wij hierbij naar bijlage 'Voorouders en nakomelingen'.<br /> Naast de studie aan de universiteit zullen er vanaf 2022, in samenwerking met Universiteit<br /> Antwerpen, ook cursussen op ons instituut in Roermond worden gegeven voor<br /> belangstellenden.<br /> De samenwerking richt zich uitdrukkelijk op de wetenschappelijke ontwikkeling van<br /> genetische genealogie en niet op de commerciële toepassingen.<br /> Het beleid van onze stichting is uitdrukkelijk ook gericht op het meer betrekken van jonge<br /> mensen bij onderzoek en publicaties in het kader van (genetische) genealogie.<br /> Via de wetenschappelijke ontwikkeling, de diverse samenwerkingsverbanden en de<br /> verdere digitalisering van onze archieven beogen wij de toegankelijkheid van<br /> genealogische bronnen en de uitstraling van genealogie voor een zo groot mogelijke<br /> doelgroep te bevorderen.<br /> Indien en voor zoverre er bij u interesse bestaat in nadere informatie zijn wij desgevraagd<br /> graag bereid u deze te verstrekken. Bezoek daarvoor op onze website <a href="http://www.delhougne.nl">www.delhougne.nl</a><br /> de pagina 'cursus'. Telefonisch zijn wij bereikbaar onder nummer (+31) 475 330 518.</em></p> </div> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--comment-node-story--story.html.twig * field--node--comment-node-story.html.twig * field--node--story.html.twig * field--comment-node-story.html.twig x field--comment.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--comment.html.twig' --> <section class="field field--name-comment-node-story field--type-comment field--label-hidden comment-wrapper"> </section> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--comment.html.twig' --> Wed, 01 Sep 2021 18:42:52 +0000 Eugene Dubois 81755 at https://genealogie-limburg.net https://genealogie-limburg.net/index.php/node/81755#comments Bidprentjes, 10.000 scans online https://genealogie-limburg.net/index.php/node/81364 <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--story.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--story.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Bidprentjes, 10.000 scans online</span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--story.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--story.html.twig * field--uid.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--uid.html.twig' --> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/user/username.html.twig' --> <span>Eugene Dubois</span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/user/username.html.twig' --> </span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--uid.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--created--story.html.twig x field--node--created.html.twig * field--node--story.html.twig * field--created.html.twig * field--created.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--created.html.twig' --> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">vr, 11/06/2021 - 20:36</span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--created.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x links--node.html.twig x links--node.html.twig * links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/content/links--node.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/content/links--node.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--story.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--story.html.twig * field--body.html.twig x field--text-with-summary.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' --> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Genealogie in Limburg heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Van meer dan 10.000 bidprentjes staan nu scans online.<br /> In totaal staan de gegevens van 65.000 bidprentjes op de website.</p> <p><img align="right" alt="afbeelding bidprentje" data-entity-type="file" data-entity-uuid="12a9ece1-1c6c-4deb-8553-427a4ded93d7" src="/sites/default/files/inline-images/Image-0013_0.png" width="300" /></p> <p>Het betreft hoofdzakelijk prentjes uit (zoals de naam van de website al zegt) Limburg. Maar, let wel, vanwege de mijnbouw zijn een groot aantal families van her en der naar de mijnstreek gekomen. Ze kwamen uit alle delen van Nederland, en ook uit andere Europese landen (bijvoorbeeld Italië, Polen en Hongarije).<br /> Het groot aantal scans is mede bereikt door de medewerking van een aantal leden van de website. Iedereen kan namelijk ook zelf prentjes invoeren.</p> <p>Lidmaatschap is gratis, en nadat u een account hebt aangevraagd (en dit goedgekeurd is), kunt u ook uw eigen gegevens en scans van bidprentjes uploaden. Hierdoor is in de loop van een aantal jaar een interessante collectie ontstaan.</p> <p>Op bidprentjes staan soms heel interessante gegevens die vaak op een andere manier niet zo makkelijk te achterhalen zijn.</p> <p>Zo zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat er gegevens m.b.t. hobbies of verenigingen op staan. Dat opent dan weer heel nieuwe zoekmogelijkheden. Misschien staat er op de website van de fanfare wel een leuke foto van de overledene. Misschien is de overledene heel aktief geweest op het forum van de postduiven vereniging.</p> <p>Ik zou ieder willen uitnodigen eens een kijkje te nemen op de website. Vaak is er, ook al komt uw familie niet direct uit Limburg, toch wel een en ander te vinden.</p> <p> </p> </div> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--comment-node-story--story.html.twig * field--node--comment-node-story.html.twig * field--node--story.html.twig * field--comment-node-story.html.twig x field--comment.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--comment.html.twig' --> <section class="field field--name-comment-node-story field--type-comment field--label-hidden comment-wrapper"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'comment__comment_node_story__story' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * comment--comment-node-story--story.html.twig * comment--comment-node-story.html.twig x comment.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/content/comment.html.twig' --> <article data-comment-user-id="0" id="comment-5117" class="comment js-comment by-anonymous"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625062742"></mark> <footer class="comment__meta"> <p class="comment__submitted">Ingediend door <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/user/username.html.twig' --> <span>Iteke Westerhof</span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/user/username.html.twig' --> op di, 29/06/2021 - 21:41</p> <a href="/index.php/comment/5117#comment-5117" hreflang="nl">Permalink</a> </footer> <div class="content"> <h3><a href="/index.php/comment/5117#comment-5117" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Bidprentjes</a></h3> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--comment--comment-body--comment-node-story.html.twig * field--comment--comment-body.html.twig * field--comment--comment-node-story.html.twig * field--comment-body.html.twig x field--text-long.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--text-long.html.twig' --> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Hartelijk gefeliciteerd met deze mijlpaal van 10.000 scans.</p> </div> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--text-long.html.twig' --> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=5117&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="W6QSYEMbOToieEoHfLT2YeRwgF-ewcaccJoPBZy2CwY"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/content/comment.html.twig' --> <div class="indented"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'comment__comment_node_story__story' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * comment--comment-node-story--story.html.twig * comment--comment-node-story.html.twig x comment.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/content/comment.html.twig' --> <article data-comment-user-id="0" id="comment-9911" class="comment js-comment by-anonymous"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650919241"></mark> <footer class="comment__meta"> <p class="comment__submitted">Ingediend door <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/user/username.html.twig' --> <span>IGNOUL André</span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/user/username.html.twig' --> op za, 16/04/2022 - 12:52</p> <p class="parent visually-hidden">Als antwoord op <a href="/index.php/comment/5117#comment-5117" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Bidprentjes</a> door <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/user/username.html.twig' --> <span>Iteke Westerhof</span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/user/username.html.twig' --> </p> <a href="/index.php/comment/9911#comment-9911" hreflang="nl">Permalink</a> </footer> <div class="content"> <h3><a href="/index.php/comment/9911#comment-9911" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">bidprentjes</a></h3> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--comment--comment-body--comment-node-story.html.twig * field--comment--comment-body.html.twig * field--comment--comment-node-story.html.twig * field--comment-body.html.twig x field--text-long.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--text-long.html.twig' --> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>en waar is de link naar de bidprentjes op de website?? Die zou er toch mogen bij staan vind ik.</p> </div> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--text-long.html.twig' --> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=9911&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="HKxbz_r_-AL3Mj2mFE1iNha43KP0RdgxdttlgO5ukjE"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/content/comment.html.twig' --> <div class="indented"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'comment__comment_node_story__story' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * comment--comment-node-story--story.html.twig * comment--comment-node-story.html.twig x comment.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/content/comment.html.twig' --> <article data-comment-user-id="1" id="comment-10120" class="comment js-comment by-node-author"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1650919304"></mark> <footer class="comment__meta"> <p class="comment__submitted">Ingediend door <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/user/username.html.twig' --> <span>Eugene Dubois</span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/user/username.html.twig' --> op ma, 25/04/2022 - 22:41</p> <p class="parent visually-hidden">Als antwoord op <a href="/index.php/comment/9911#comment-9911" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">bidprentjes</a> door <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/user/username.html.twig' --> <span>IGNOUL André</span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/user/username.html.twig' --> </p> <a href="/index.php/comment/10120#comment-10120" hreflang="nl">Permalink</a> </footer> <div class="content"> <h3><a href="/index.php/comment/10120#comment-10120" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">link naar bidprentjes</a></h3> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--comment--comment-body--comment-node-story.html.twig * field--comment--comment-body.html.twig * field--comment--comment-node-story.html.twig * field--comment-body.html.twig x field--text-long.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--text-long.html.twig' --> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Halo André,</p> <p> </p> <p>Dat zou zeker mogen: <a href="https://genealogie-limburg.net/bidprentjes">https://genealogie-limburg.net/bidprentjes</a></p> </div> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--text-long.html.twig' --> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=10120&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="flLLp9jVTg_AIz5wLnZMolrqa9by5VoZQnbDijUr_Gw"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/content/comment.html.twig' --> </div></div> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'comment__comment_node_story__story' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * comment--comment-node-story--story.html.twig * comment--comment-node-story.html.twig x comment.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/content/comment.html.twig' --> <article data-comment-user-id="1" id="comment-5125" class="comment js-comment by-node-author"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625065224"></mark> <footer class="comment__meta"> <p class="comment__submitted">Ingediend door <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/user/username.html.twig' --> <span>Eugene Dubois</span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/user/username.html.twig' --> op wo, 30/06/2021 - 17:00</p> <a href="/index.php/comment/5125#comment-5125" hreflang="nl">Permalink</a> </footer> <div class="content"> <h3><a href="/index.php/comment/5125#comment-5125" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">En hartelijk dank aan…</a></h3> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--comment--comment-body--comment-node-story.html.twig * field--comment--comment-body.html.twig * field--comment--comment-node-story.html.twig * field--comment-body.html.twig x field--text-long.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--text-long.html.twig' --> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>En hartelijk dank aan iedereen die prentjes ingevoerd heeft!</p> </div> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--text-long.html.twig' --> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=5125&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="yv-eGhivwamyCMNwFrm6vtEasvI0Q9rAVnhI_LxhxAk"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/content/comment.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'pager' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/navigation/pager.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/navigation/pager.html.twig' --> </section> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--comment.html.twig' --> Fri, 11 Jun 2021 18:36:38 +0000 Eugene Dubois 81364 at https://genealogie-limburg.net https://genealogie-limburg.net/index.php/node/81364#comments RHCL nieuwe scans online (april 2021) https://genealogie-limburg.net/index.php/node/81078 <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--story.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--story.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">RHCL nieuwe scans online (april 2021)</span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--story.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--story.html.twig * field--uid.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--uid.html.twig' --> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/user/username.html.twig' --> <span>Eugene Dubois</span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/user/username.html.twig' --> </span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--uid.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--created--story.html.twig x field--node--created.html.twig * field--node--story.html.twig * field--created.html.twig * field--created.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--created.html.twig' --> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">zo, 09/05/2021 - 20:35</span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--created.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x links--node.html.twig x links--node.html.twig * links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/content/links--node.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/content/links--node.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--story.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--story.html.twig * field--body.html.twig x field--text-with-summary.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' --> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Het Regionaal Historsch Centrum Limburg (RHCL) is zoals zoveel andere archieven druk bezig met digitalisering. Zeker in deze tijd, waarin we de archieven nog steeds niet fysiek kunnen bezoeken is dit elke maand weer heel interessant. Helaas biedt RHCL (nog?) niet de mogelijkheid van scanning-on-demand. Een service die door een aantal andere archiefinstellingen wel aangeboden wordt. Ik ken tot nu toe geen Limburgs archief dat dit aanbiedt. Landelijk zijn er wel een aantal archieven waar dit een mogelijkheid is. </p> <p><img alt="Gedinghrolle Valkenburg" data-entity-type="file" data-entity-uuid="56078475-bc95-4f6c-a022-1d5626276a60" src="/sites/default/files/inline-images/8204RHCL_01.075_8204_00001.jpg" width="450" /></p> <p>Afgelopen maand zijn weer een groot aantal documenten afkomstig uit het Archief van de <a href="https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Landen_van_Overmaas">Landen van Overmaas</a>  gescand en online gezet. Deze keer betreft het vooral diverse procesrollen.</p> <p>Het betreft de volgende inventaris nummers: </p> <ul><li>7247 t/m 7256 (Rollen der civiele processen Schepenbank Meerssen 1714 t/m 1788)</li> <li>7603 t/m 7605 (Rollen der Processen van de schepenbank Ou-Valkenburg, 1739-1792)</li> <li>7792 (Rol der processen van het laathof Herckenbroek 1770</li> <li>7915-7916 (<strong> </strong>Rollen der civiele processen gevoerd voor schout en schepenen van Schin-op-Geul, bevat ook criminele processen en voogdgedingen)</li> <li>8025-8026 Schepenbank Strucht (Rollen der criminele, boetstraffelijke en civiele processen, 1729-1792)</li> <li>8054-8055 Schepenbank Ulestraten (Rollen der criminele en boetstrafelijke processen, 1745-1753, 1779-1791, 1794)</li> <li>8058 t/m 8061 Schepenbank Ulestraten (Rollen van civiele processen, 1651-1656, 1674-1687, 1745-1752, 1777-1795)</li> <li>8147-8150 Schepenbank Valkenburg (Rollen der criminele en correctionele processen, 1684-1723, 1774-1791)</li> <li>8151-8152 Schepenbank Valkenburg (Vonnissen door schepenen van Valkenburg uitgesproken 'ter manisse' (op eis) van de luitenant-voogd in gedingen gevoerd door de luitenant-drossaard n.o. tegen criminelen, 1773-1787)</li> <li>8204-8210 Schepenbank Valkenburg (Rollen van civiele processen, bevattende tevens criminele, correctionele, civiele processen en processen in appel van de schepenbanken Eysden en Houthem, voluntaire proclamaties, commissies, akten van eedsaflegging van schepenen, burgemeesters, keurmeesters, armen- en gasthuismeester, 1655-1707, 1715-1733)</li> </ul><p>Om de betreffende documenten te raadplegen, ga naar <a href="https://www.archieven.nl/mi/1540/">https://www.archieven.nl/mi/1540/</a> en zoek naar 01.075 gevolgd door het hierboven staande inventarisnummer waarin u geïnteresseerd bent.</p> <p>Bijvoorbeeld: "01.075 8204"</p> </div> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--comment-node-story--story.html.twig * field--node--comment-node-story.html.twig * field--node--story.html.twig * field--comment-node-story.html.twig x field--comment.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--comment.html.twig' --> <section class="field field--name-comment-node-story field--type-comment field--label-hidden comment-wrapper"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'comment__comment_node_story__story' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * comment--comment-node-story--story.html.twig * comment--comment-node-story.html.twig x comment.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/content/comment.html.twig' --> <article data-comment-user-id="0" id="comment-5109" class="comment js-comment by-anonymous"> <mark class="hidden" data-comment-timestamp="1625163004"></mark> <footer class="comment__meta"> <p class="comment__submitted">Ingediend door <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/user/username.html.twig' --> <span>Jules van Laar</span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/user/username.html.twig' --> op ma, 28/06/2021 - 14:50</p> <a href="/index.php/comment/5109#comment-5109" hreflang="nl">Permalink</a> </footer> <div class="content"> <h3><a href="/index.php/comment/5109#comment-5109" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Scanning on demand</a></h3> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--comment--comment-body--comment-node-story.html.twig * field--comment--comment-body.html.twig * field--comment--comment-node-story.html.twig * field--comment-body.html.twig x field--text-long.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--text-long.html.twig' --> <div class="clearfix text-formatted field field--name-comment-body field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Ik heb al iets laten scannen door het RHCL. Maar ik denk dat je bedoelt dat het daarna ook beschikbaar is voor alle bezoekers van de website van RHCL en dat is inderdaad niet zo. Dat zou een mooie aanvulling zijn op de dienstverlening, een vorm van het via crowdfunding digitaal ontsluiten van de archieven.</p> </div> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--text-long.html.twig' --> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=5109&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="lknuXabJxNMlrLQvvRmmFSXqh59pdQ_oIR6WSDFu0xs"></drupal-render-placeholder> </div> </article> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/content/comment.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'pager' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/navigation/pager.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/navigation/pager.html.twig' --> </section> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--comment.html.twig' --> Sun, 09 May 2021 18:35:20 +0000 Eugene Dubois 81078 at https://genealogie-limburg.net https://genealogie-limburg.net/index.php/node/81078#comments Huwelijksdispensaties Bisdom Roermond https://genealogie-limburg.net/index.php/node/80570 <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--story.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--story.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Huwelijksdispensaties Bisdom Roermond</span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--story.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--story.html.twig * field--uid.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--uid.html.twig' --> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/user/username.html.twig' --> <span>Eugene Dubois</span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/user/username.html.twig' --> </span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--uid.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--created--story.html.twig x field--node--created.html.twig * field--node--story.html.twig * field--created.html.twig * field--created.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--created.html.twig' --> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">vr, 26/03/2021 - 22:11</span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--created.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x links--node.html.twig x links--node.html.twig * links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/content/links--node.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/content/links--node.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--story.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--story.html.twig * field--body.html.twig x field--text-with-summary.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' --> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Zoals ik al eens eerder betoogd heb, het is niet altijd heel duidelijk wat bij het Regionaal Historisch Centrum Limburg allemaal gescanned en online gezet wordt.<br /> Ik probeer dit allemaal in de gaten te houden, maar zelfs dan gebeurt het dat ik zaken mis.</p> <p>Het blijkt dat afgelopen februari ook een deel van het archief van de bisschoppen van Roermond online gezet is. En hierin ook een groot deel van de huwelijksdispensaties! Ik neem aan dat u weet wat dat is, zo nee, dan kunt u het <a href="http://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Huwelijksdispensatie" target="blank">hier nog eens nalezen</a>.</p> <p><img align="Middle" alt="Huwelijksdispensatie" data-entity-type="file" data-entity-uuid="100372c2-1015-4da5-8ef1-f9af537aadf3" src="/sites/default/files/inline-images/dispensatie.jpg" width="500" /></p> <p>Voor genealogen kan daar heel interessante informatie in staan. Soms worden er wel 4 generaties genoemd, waarmee de bloedverwantschap tussen de echtgenoten aangetoond wordt.</p> <p><a href="https://www.archieven.nl/mi/1540/?mivast=1540&amp;mizig=210&amp;miadt=38&amp;miaet=1&amp;micode=14.A002A&amp;minr=16263267&amp;miview=inv2&amp;milang=nl"><em>"Stukken betreffende het verlenen van huwelijksdispensaties, het sluiten van gemengde huwelijken en de behandeling van huwelijksproblemen" 892-916 Brieven van pastoors betreffende verzoeken om dispensatie te verlenen in huwelijksbeletselen wegens bloed- en aanverwantschap en in huwelijksroepen, en betreffende problemen aangaande het sluiten van huwelijken, met name met ketters, 1665-1802 en z.d., 17de en 18de eeuw</em>"</a>.</p> <p>Verder zijn ook nog stukken van 14.A002C Officialaat, de kerkelijke rechtbank van het eerste bisdom Roermond, 1599-1797 online gekomen. Dit archief ken ik niet zo goed, maar ik kan me voorstellen dat dit ook heel interessant kan zijn.</p> </div> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--comment-node-story--story.html.twig * field--node--comment-node-story.html.twig * field--node--story.html.twig * field--comment-node-story.html.twig x field--comment.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--comment.html.twig' --> <section class="field field--name-comment-node-story field--type-comment field--label-hidden comment-wrapper"> </section> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--comment.html.twig' --> Fri, 26 Mar 2021 21:11:04 +0000 Eugene Dubois 80570 at https://genealogie-limburg.net https://genealogie-limburg.net/index.php/node/80570#comments Nieuw gedigitaliseerd materiaal op de website van RHCL (februari 2021) https://genealogie-limburg.net/index.php/node/80452 <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--story.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--story.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Nieuw gedigitaliseerd materiaal op de website van RHCL (februari 2021)</span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--uid--story.html.twig x field--node--uid.html.twig * field--node--story.html.twig * field--uid.html.twig * field--entity-reference.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--uid.html.twig' --> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'username' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/user/username.html.twig' --> <span>Eugene Dubois</span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/user/username.html.twig' --> </span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--uid.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--created--story.html.twig x field--node--created.html.twig * field--node--story.html.twig * field--created.html.twig * field--created.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--created.html.twig' --> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">do, 11/03/2021 - 20:14</span> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--node--created.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'links__node' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: x links--node.html.twig x links--node.html.twig * links.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/content/links--node.html.twig' --> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/content/links--node.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--story.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--story.html.twig * field--body.html.twig x field--text-with-summary.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' --> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><img align="right" alt="Protecol van Geul Anna 1663" data-entity-type="file" data-entity-uuid="c16e473b-77d3-412f-b315-bb29be5ec934" src="/sites/default/files/inline-images/RHCL_01.075_5856_00001_0.jpg" width="300" />Naast de gisteren genoemde notariële akten blijken ook weer een groot aantal akten van het archief van de Landen van Overmaas gedigitaliseerd te zijn. Het betreft hoofdzakelijk civiele en Criminele Rollen van de schepenbanken Bunde, Eijsden, Ulestraten, Geulle en Heer.<br /> De scans kunt u vinden door naar de website van <a href="https://https.nl">RHCL</a> te gaan, te klikken op zoeken, en daarna te zoeken op "01.075" gevolgd door onderstaande inventarisnummer.</p> <ul><li>Schepenbank Bunde inv. nr 4895-4896 Rollen der criminele en boetstraffelijke processen, 1725-1753, 1778-1787</li> <li>Schepenbank Bunde inv. nr 4898-4903 Rollen der civiele processen, 1657-1664, 1666-1667, 1675-1686, 1745-1756, 1777-1795</li> <li>schepenbank Eijsden inv. nr 5159-5165 Rollen der criminele-en boetstraffelijke processen, met hierin ook criminele processen behandeld op de voogdgedingen, ordinaire- en extra-ordinaire gerechtszittingen, 1683-1794</li> <li>schepenbank Geulle, Bunde en Ulestraten inv. nr 5717-5723, Rollen van criminele en boetstraffelijke processen , 1703-1745, 1763-1773, 1776-1778</li> <li>schepenbank Geulle, Bunde en Ulestraten inv. nr 5730-5742, Rollen der civiele processen, 1674-1687, 1703, 1713, 1718-1755, 1763-1795</li> <li>Schepenbank Geulle, inv nr 5856, Rolle der civiele processen, 1655-1664</li> <li>Schepenbank en laathof Heer, inv. nr 5901, Rol der criminele en boetstraffelijke processen , 1788-1793</li> <li>Schepenbank en laathof Heer inv. nr 5915-5920 Rollen der civiele processen<strong> </strong>1603-1670</li> </ul></div> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--comment-node-story--story.html.twig * field--node--comment-node-story.html.twig * field--node--story.html.twig * field--comment-node-story.html.twig x field--comment.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--comment.html.twig' --> <section class="field field--name-comment-node-story field--type-comment field--label-hidden comment-wrapper"> </section> <!-- END OUTPUT from 'core/themes/classy/templates/field/field--comment.html.twig' --> Thu, 11 Mar 2021 19:14:08 +0000 Eugene Dubois 80452 at https://genealogie-limburg.net https://genealogie-limburg.net/index.php/node/80452#comments